1. Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.srcpieseauto.ro („Site-ul”). Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe Site se realizează de operatorul Sercom Carmen Prod Com S.R.L., având Cod unic de înregistrare fiscală RO23037270, număr de înregistrare Registrul Comerțului J40/245/2008, cu sediul în București, Str. Migdalului 50 A C, Sector 6, email sercomcarmen@gmail.com, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate datele dvs. cu caracter personal.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă utilizați Site-ul pentru plasarea de comenzi, Sercom Carmen Prod Com S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv nume şi prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare prin servicii de curierat, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, furnizate de dvs. în cadrul solicitării de servicii din partea operatorului, în contextul activității principale desfășurate prin intermediul Site-ului.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest mod.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, Sercom Carmen Prod Com S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Sercom Carmen Prod Com S.R.L., respectiv pentru preluarea mesajelor dvs., comunicarea ofertelor și informațiilor solicitate, comunicarea datelor relevante primite de la dvs. către furnizorii de bunuri comandate sau pentru care se solicită informații, informarea dvs. cu privire la statusul comenzilor etc.

Temeiul prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Sercom Carmen Prod Com S.R.L. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Sercom Carmen Prod Com S.R.L.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Sercom Carmen Prod Com S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, contabilă etc.

Temeiul prelucrării: Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară pentru respectarea unor obligații legale de către operatorul de date cu caracter personal. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Sercom Carmen Prod Com S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și, astfel, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

 • pentru soluționarea solicitărilor de informații/oferte, plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temeiul prelucrării: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Sercom Carmen Prod Com S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin oferirea de răspunsuri la comentarii, întrebări sau reclamații ale vizitatorilor.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopuri de promovare, pentru a putea transmite newsletterele solicitate de dvs., în vederea transmiterii comunicărilor comerciale relevante.

Temeiul prelucrării: Prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri se întemeiază pe consimțământul dvs. prealabil acordat în considerarea acestui scop. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca această retragere să afecteze prelucrarea anterioară întemeiată pe consimțământ.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Perioada pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Sercom Carmen Prod Com S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada necesară realizării scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care a fost încheiat un contract cu Sercom Carmen Prod Com S.R.L. sau ați solicitat să facem demersuri în vederea încheierii unui astfel de contract (incluzând acceptarea unei comenzi), vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Sercom Carmen Prod Com S.R.L. (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, pentru care termenul de stocare a acestora prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Datele dvs. cu caracter personal colectate pentru înregistrarea și folosirea unui cont pe Site vor fi păstrate pe întreaga perioadă a existenței contului, inclusiv o perioadă de 3 ani ulterior dezactivării contului de către utilizator sau de la data ultimei accesări a acestui cont, în condițiile în care persoana vizată nu solicită ștergerea datelor sale cu caracter personal.

Datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului, prelucrate prin intermediul rubricii de contact sau prin folosirea de cookie-uri vor fi păstrate pentru o perioadă de 1 an de la colectarea acestora.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrare, Sercom Carmen Prod Com S.R.L. va dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, terțe persoane care sprijină Sercom Carmen Prod Com S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (furnizori, societatea de contabilitate, prestatorii de servicii de garanții etc.), ori către autoritățile publice în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Sercom Carmen Prod Com S.R.L. nu vor fi transferate în afara României. 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia protecției datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Sercom Carmen Prod Com S.R.L., conform celor descrise în acest document;
 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Sercom Carmen Prod Com S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Sercom Carmen Prod Com S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 4. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate fără un temei legal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Sercom Carmen Prod Com S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Sercom Carmen Prod Com S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;  
 2. Dreptul de a vă opune prelucrării, în măsura în care, din motive legate de situația particulară a persoanei vizate, solicitați ca datele cu caracter personal prelucrate în temeiul interesului legitim al Sercom Carmen Prod Com S.R.L. sau în temeiul interesului public să nu mai facă obiectul prelucrării, cu excepția cazurilor în care Sercom Carmen Prod Com S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 3. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoana vizată sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 4. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura în care sunteți nemulțumit de politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 5. Dreptul de a vă retrage consimțământul, în măsura în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul persoanei vizate. Retragerea consimțământului nu afectează operațiunile de prelucrare realizate până la data retragerii consimțământului.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați folosind următoarele date de contact: [de adăugat].

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: LINK